Kosten

Cassandra Clauser

Interim Management, Advies, Supervisie, Coaching en Behandeling in ZORG

Kosten

 

Tarieven psycholoog Basis GGZ

 

 

Psychologische begeleiding kinderen/adolescenten tot 18 jaar

 

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet van kracht. Dat houdt in dat begeleiding van kinderen gedeclareerd wordt bij de gemeente waar het kind woont. CassandraClauser heeft geen contracten met de gemeente. Kosten voor psychologische begeleiding aan kinderen en adolescenten tot 18 jaar zijn daarom voor eigen rekening. De kosten die verbonden zijn aan een sessie van 45 minuten (en 15 minuten administratie) bedragen € 95,00.

 

 

CassandraClauser is een zogenaamde contractvrije psycholoog, dat wil zeggen dat er geen contracten met verzekeraars of gemeentes zijn afgesloten. Dat betekent dat de rekening naar de cliënt zelf gaat.

 

Er rust geen BTW op en er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

 

 

Psychologische begeleiding volwassenen zonder verwijzing

 

De kosten bedragen voor psychologische begeleiding € 95,00 per sessie van 45 minuten (en 15 minuten administratie).

 

 

Coaching/supervisie

Een coachingsgesprek of supervisie bedraagt particulier € 95,00 per 45 minuten (inclusief BTW) en zakelijk €110 per 45 minuten (exclusief BTW).

Er zijn diverse werkgevers, die coaching 100% vergoeden. Dit gebeurt doorgaans bij preventie van klachten bij stress, kans op een burn-out, uitval of bij outplacement.

 

Annulering

Afspraken dient u uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is CassandraClauser gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

 

 

Algemene betalingsvoorwaarden

 

Artikel 1

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

 

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd € 60,00 aan de cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 3

De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 21 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 

Artikel 4

Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op zeven dagen na de factuurdatum gebruik gemaakt.

 

Artikel 5

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen21 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen da de onder art. 4 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.

 

Artikel 6

Bij niet betaling binnen 21 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

 

Artikel 7

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 8

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend, met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 40 euro.

 

[1] Betalingsvoorwaarden CassandraClauser, Mevr. Drs. C.A.C. Clauser, Gz psycholoog.